sunnuntai 18. lokakuuta 2020

Miten palaudut työpäivästä?

Työ tuottaa tekijälleen sisältöä ja merkitystä, mutta se myös kuluttaa voimavaroja. Jokainen meistä tarvitsee lepoa ja vapaa-aikaa palautuakseen työstä. Palautumisen keinoja on erilaisia. Vastapainoa työhön tuottavat usein harrastukset sekä rentoutuminen.

Jokainen voi etsiä itselleen sopivia palautumiskeinoja. Urheiluun liittyvät harrastukset ovat hyvää vastapainoa työhön, samaten lukeminen ja vapaamuotoinen luonnossa liikkuminen. Joskus tarvitsemme hikilenkkiä tai kuntosalitreeniä ja joinakin päivinä kävelylenkki riittää hyvin. Uusiin lajeihin tutustuminen voi auttaa sekin. Toiset haluavat suunnitella vapaa-ajan tarkasti ja toiset liikkuvat fiiliksen mukaan. Aina ihminen ei tarvitse tekemistä palautuakseen. Omaa kehoa kannattaa kuunnella.


Väliasemalla olemme keskustelleet erilaisista harrastuksista. Monet pitävät liikuntaa tärkeänä, kuten hyvää seuraa ja kotona rentoutumistakin. Olemme pohtineet erilaisten rentoutumismenetelmien merkitystä ja olemme tutustuneet mindfulnessin menetelmiin työpaikalla yhteisesti.

Riittävä palautuminen tulee esille monipuolisina voimavaroina, vireytenä ja innostuneisuutena työhön. Elimistä kertoo palautumisesta fysiologisella tasolla. Hyväkuntoiset, terveet ja lapset palautuvat nopeammin. Yleiskuntoon kannattaa panostaa.

Työpaikalla voidaan edistää palautumista työn suunnittelulla, työn muotoilulla sekä hyvällä työnjaolla. Väliaseman osalta hyvinvoinnista huolehditaan ja jokaisen työpanosta tarkastellaan voimavarojen suuntaamisen ja kehittämisen näkökulmista. Työpäivän pituus antaa hyvät mahdollisuudet palautumiselle. Palautuminen on helpompaa, jos työ on itselle merkityksellistä ja sisältöä tuottavaa.

Palautuminen vaikuttaa työpanokseen keskeisesti. Joskus hengähtäminen ja työstä irrottautuminen on hyväksi myös kesken työpäivän. Liikkuminen, venyttely sekä erilaiset voimisteluliikkeet vapauttavat energiaa ajatteluun. Hommat hoidetaan omia voimavaroja kuunnellen.

Väliasemalla yksilöllisyyttä työssä arvostetaan ja työtä suunnitellaan osaamista vastaavaksi. Pidämme tärkeinä yhteistyön taitoja sekä työkavereiden huomioimista. Kiitämme toisiamme yhteistyön onnistumisesta ja jaamme kannusteita avoimesti. Hyvät kokemukset lisäävät voimavaroja ja edesauttavat töistä palautumista.

Kirjoitin blogin fiilispohjalta. Hyvää fiilistä on helppo jakaa.

Ulla Pellinen

Nokianvs@gmail.com

maanantai 21. syyskuuta 2020

Suunnitelmista toteutukseen - viestinnässäkin


Toimenkuvaani Väliasemalla liittyy viestinnän suunnittelua, toteuttamista ja seurantaa. Päivitämme viestinnän ja markkinoinnin asioita päivittäin, viikoittain ja aina tarpeen mukaan. Parhaillaan työskentelemme some – kanavien ja viestinnällisen näkyvyyden parissa.

Astu sisään ja tule tutustumaan Väliasemaan!
Olemme listanneet some-viestinnän tavoitteita ja päämääriä yhteisesti. Erityisesti olemme pohtineet, miksi somea tehdään, kenelle ja millaisia viestinnän kanavia eri kohderyhmille suunnatussa viestinnässä käytämme. Viestinnän asioita keskustellaan työyhteisön sisäisesti ja viestinnästä vastaavien työntekijöiden kanssa.

Viestinnän tavoitteiden näkyväksi tekeminen on keskeinen osa työtä. Väliaseman some - viestinnällä  tiedotamme tapahtumista, nostamme esille vapaita työpaikkoja, kerromme osaamisestamme, kasvatamme toimintamme tunnettavuutta sekä rakennamme brändimielikuvaa.

Ensimmäiset omat kontaktini Väliasemaan liittyvät työllistymistäni edeltävään aikaan. Saatuani Rekrytointi  - torilta Väliaseman esitteen, päätin tutustua Väliaseman toimintaan kotisivujen kautta. Sen jälkeen sovin toimintaan tutustumisesta ja osaamiseni esittelystä konkreettisesti. Innostus blogitekstejä kohtaan alkoi syksyn 2019 aikana. Blogini suuntautuvat eri kohderyhmille ja niiden tarkoitus on olla ajankohtaisista asioista kertovia sekä informatiivisia.

Kenelle Väliasema puhuu Somessa?

Käytämme some – viestinnän kanavia sisäiseen ja ulkoiseen viestintään. Ulkoisen viestinnän tärkeimmiksi kohderyhmiksi olemme nimenneet asiakkaat sekä työntekijät. Viestinällä Väliasema tavoittaa lisäksi yhteistyökumppaneita, rahoittajia sekä nokialaisia yleisesti. Tarjoamme kuntalaisille rakennus, kuljetus- ja muutto- ja ompelimopalveluja. Suuntaamme toimintaamme kysynnän ja asiakkaiden tarpeiden mukaan.

Omille työntekijöille järjestämme työyhteisökoulutusta. Sisäisen markkinoinnin koulutuksessa olemme tutustuneet Väliaseman uudistettuihin kotisivuihin konkreettisesti. Koulutuksessa olen kuvannut viestinnän tavoitteita, prosesseja ja tuotoksia. Panostamme tiedon saavutettavuuteen, ajankohtaisuuteen sekä kiinnostavuuteen monipuolisesti. Tarkoituksena on pohtia, millaisia asioita on jäänyt mieleen viestinnästä. Lisäksi olemme keskustelleet siitä mitä olemme Väliasemajakson aikana oppineet ja millaisia asioita haluaisimme oppia.

Uuden oppiminen on keskeinen osa some-viestintää. Parhaillaan päivitämme toimenkuvia osana viestinnän kehittämistyötä. Kaikilla ammattialoilla ja kaikessa viestinnässä tarvitsemme tiimi- ja yhteistyötaitoja, työn aikatauluttamisen taitoja, työn ohjaamisen taitoja jne.

Väliaseman visiona on olla entistä houkuttelevampi välityöpaikka ja palvelujen tarjoaja. Monipuolisella viestinnällä paikallisten ihmisten kiinnostusta toimintaamme kohtaan saadaan lisättyä ja työpaikkamme löytyvät nykyistä helpommin. Kasvua ja oppimista tapahtuu vain tekemällä.

Ulla Pellinen
Nokianvs@gmail.com

sunnuntai 23. elokuuta 2020

Asiakaskokemusten merkityksestä


Asiakaskokemuksella tarkoitetaan yrityksen ja asiakkaan välistä vuorovaikutussuhdetta. Kokemus koostuu mielikuvista ja tunteista ja ne syntyvät kohtaamisissa yrityksen ihmisten, kanavien ja palveluiden kanssa.
Hyvä asiakaskokemus on sellainen, että yksilön kokemus vastaa hänen odotuksiaan. Asiakkaat voivat vastata yrityksen suoraan tai epäsuoraan yhteydenottoon eri tavoin:

Suora yhteys liittyy ostoon tai käytön aloittamiseen. Epäsuoraa yhteydenottoa ovat mainonta, uutiset, suunnittelemattomat tapaamiset yrityksen edustajien kanssa, sekä yritykseen liittyvät suositukset ja kritiikki.

Asiakaskokemus kattaa asiakaspalvelun laadun, mutta myös mainonnan, tuotteiden ja palveluiden ominaisuudet, tuotteen helppokäyttöisyyden ja luotettavuuden. Lähteenä tekstiini olen soveltanut Wikipedian määritelmää asiakaskokemuksesta sekä omia näkökulmiani käytännön työssä.

Olen pohtinut Väliaseman toimintaa asiakkuuksien kehittämisen näkökulmasta ja arkisiin kohtaamisiin liittyen. Markkinoinnissa ja tuotteistamisessa on erilaisia asiakasryhmiä, joille palveluja tarjotaan eri kanavien välityksellä. Myös sisäiset asiakkaat ovat tärkeitä. Lähes kaikkia kohtaamisia voi muuttaa ja parantaa.

Kehittämisessä mietitään missä kaikkialla kohtaamisia tapahtuu sekä millaisia tunteita kohtaamisiin voi liittyä. Asiakkaan odotuksiin vastaaminen johtaa yleisesti positiiviseen asiakaskokemukseen.Hyvän kokemuksen saanut asiakas kertoo usein kokemuksesta muille.

Asiakaskokemukseen liittyvät koko yrityksen kulttuuri ja toiminta. Koska kehitämme toimintaamme ja asiakaskokemuksia, pohdimme työyhteisö tasolla yhteisesti miten yhteiset arvomme tavoitteellisuus, kannustavuus, vastuuttavuus sekä tasa-arvoisuus toiminnassamme tarkoittavat. Arvot ovat vaikuttamassa, mutta niiden näkyvämmäksi tekeminen parantaa yhteisöllisyyttä ja asiakaskokemuksia.

Millaiset asiat kuvaavat Väliaseman palveluita parhaiten?

Olemme vahvistaneet yhteisöllisyyttä sekä panostaneet asiakaskokemuksiin koulutuksin sekä vapaamuotoisesti. Olen ehtinyt perehtyä Väliasemalla vuosien varrella kertyneisiin asiakastyytyväisyyskyselyihin ja mittauksiin. Kehittämistyössä nostan esille muutamia tärkeitä asiakaskokemukseen vaikuttavia tekijöitä. Väliaseman palvelumyönteisyys ja asiakkaan tarpeisiin vastaavuus on mainittu monissa yhteyksissä. Väliasema on koettu uudistumiskykyiseksi, innovatiiviseksi ja luotettavaksi.

Asiakaskokemuksen kehittämisessä mahdollisuuksia on monia. Keskustelun voi aloittaa työyhteisössä esimerkiksi arvoista tai toiminta-ajatuksesta. Väliaseman hankeassistentina asiakaskokemusten pohtiminen liittyy arkipäivään sekä tulevaisuuden ennakointiin keskeisesti. Vahvistetaan positiivisia kokemuksia ja rakennetaan yhteistä tarinaa Väliaseman hengessä. Blogieni avainsana on edelleen yhteisöllisyys.

Ulla Pellinen
Lähde:
Asiakaskokemus. Wikipedia. https://fi.wikipedia.org/wiki/Asiakaskokemus. Viitattu 29.6.2020.

tiistai 16. kesäkuuta 2020

Ammatillinen identiteetti


Työnteko liittyy elämäämme keskeisesti erilaisin muodoin ja painotuksin. Ympäristö muuttuu ja työssä tarvitaan uuden oppimista. Voimme esittää itsellemme monenlaisia kysymyksiä siitä mitä haluan tehdä ja olenko itselleni sopivassa työssä? Pohdimme omia kykyjä, vahvuuksia ja heikkouksia eri näkökulmista. Tärkeää on kysyä itseltä, millaisia asioita arvostan ja mistä pidän erityisesti.

Väliasema on paikka vahvistua, pohtia omaa ammatillista identiteettiä sekä kehittää osaamista yksin ja yhteisön jäsenenä. Työssä hankitaan uusia kokemuksia elämänpolulla sekä ammatillisesti.


Identiteetillä on persoonallinen ja sosiaalinen ulottuvuutensa. Ihminen haluaa ymmärtää itseään osana suurempaa kokonaisuutta ja hakee yhtäläisyyksiä ja eroja kanssaihmisiin. Lisäksi aiemmat kokemukset muokkaavat uusien kokemusten käsittelyä ja ohjaavat yksilön toimintaa. Identiteetti rakentuu aina suhteessa muihin erilaisissa ympäristöissä. Rakennusprosessi jatkuu läpi elämän. Ammatillinen itsetuntemus auttaa meitä rakentamaan identiteettiämme toivomaamme suuntaan.

Hyvien tarinoiden luominen itsestä ja työstämme on ammatillisesti merkittävää. Ihmisiä kutsutaan mukaan tarinaan ja niillä luodaan yhteisiä kokemuksia. Haasteellisetkin asiat voi muokata kiinnostaviksi tarinoiksi. Joskus epäonnistumisiksi koetuilla asioilla on oma merkityksensä. Onnekkaimmat ihmiset pystyvät luomaan kertomuksilleen onnellisen lopun haasteista riippumatta.

Osa ammatillisesta identiteetistä on sisäistä tarinaa, jota tuotamme itsellemme. Sisäinen tarina tekee kokemuksista ja elämästä yleisesti yhtenäisen ja ymmärrettävän. Tarinassa menneisyys ja tulevaisuus yhdistyvät.

Olen pohtinut työkokemusteni kirjoittamista tarinaksi tai päiväkirjaksi. On mielenkiintoista havaita millaiset asiat ovat jääneet mieleen erityisesti ja millainen vaikutus kokemuksilla on ammatilliseen identiteettiini. Jokainen voi pohtia suhtautumistaan työhön, kuulumisen ja samastumisen tunteita, tärkeinä pitämiään asioita, tavoitteita, arvojaan ja sitoumuksiaan sekä ammatillista identiteettiään. Keskeistä on miettiä, millaisia asioita odotat saavuttavasi ja millaista tarinaa haluat itsestäsi kertoa. Ajassa eläminen merkitsee tarinoita ja uudistumista.

Ulla Pellinen

nokianvs@gmail.comLähteet:

Rahmel Päivi 2019. Narratiivinen ammatti-identiteetti. Hiiltä ja timanttia. Opittajat pedagogiikan rajapinnoilla. Metropolia 2019.


Kietäväinen Heini 2017. Ammatillinen identiteetti ja sen muotoutuminen yliopistotyössä. Pro gradu – tutkielma. Kasvatustieteiden laitos. Jyväskylän yliopisto 2017.