sunnuntai 13. joulukuuta 2020

Toimenkuvaa päivittämässä

Oman toimenkuvan tunteminen on työssä suoriutumisen perusta. Kaikkien työntekijöiden tuntemat toimenkuvat varmistavat työn sujuvuuden sekä parantavat yhteishenkeä ja työilmapiiriä. Selkeät työnkuvat auttavat tavoitteiden saavuttamisessa, ajankäytön suunnittelussa ja työn jakamisessa.


Koska organisaatiot muuttuvat, tarvitsemme toimenkuvien säännöllistä päivittämistä. Toimenkuvien ajanmukaisuus ja niiden päivittäminen on työnantajan ja esimiehen vastuulla. Osallistuminen päivitystyöhön lisää sitoutumista omaan työhön. Kaikkien työntekijöiden osallistuminen on merkityksellistä ja tärkeää.

Väliaseman eri ammattialojen toimenkuvat on esitelty kotisivuilla sekä facebookissa. Olemme halunneet olla esillä monipuolisesti sekä esitellä Väliasemaa houkuttelevana työpaikkana, joka on lämminhenkinen, mahdollisuuksia tarjoava ja helposti lähestyttävä.


Toimenkuvan kirjoittaminen

Toimenkuvan kirjoittamisen lähtökohtana ovat työn tavoitteet. Oleellista on pohtia, mihin rooliin työntekijää tarvitaan. Toimenkuvaa luotaessa mietitään, millaisia ominaisuuksia tehtävässä työskentelevältä henkilöltä vaaditaan ja mitä hänen tulisi tehtävässä saada aikaan. Erityisesti on pohdittava, mitkä toimenkuvaan kuuluvat tehtävät ovat tärkeitä. Ensin on oltava tavoite ja/tai tarve, joka täytetään sopivalla henkilöllä.

Jaakonsaari soveltaa toimenkuvan kirjoittamisen kuvaukseen Arthurin (2005, 84-85) mallia. Kirjoittamiseen liittyy erilaisia työvaiheita. Aluksi listataan tärkeimmät työtehtävät ja laitetaan ne selkeään järjestykseen. Vain olennaiset tehtävät mainitaan. Työtehtävät kirjoitetaan selkeästi ja ymmärrettävästi. Seuraavaksi hiotaan kieliasu. Havainnollistavia esimerkkejä lisätään tarvittaessa. Lopuksi tarkistetaan, että kuvauksessa korostuu mitä työntekijä tekee.

Hankeassistentin työtehtävät Väliasemalla sisältävät viestintään ja markkinointiin liittyviä työtehtäviä. Someviestintä sisältää suunnittelua ja toteuttamista vaihtuvin painotuksin. Työhöni on kuulunut eri ammattialojen toimenkuvien päivittämistä sekä yhteisöllisyyden vahvistamista erilaisin menetelmin. Työssäni olen oppinut lisää työn jakamisen ja ajankäytön suunnittelua tiimin osana sekä yksilöllisesti.

Väliasemalla tarjoamme työntekijöillemme hyvän ja motivoivan työtiimin sekä mahdollisuudet oma-aloitteiseen ja itsenäiseen työskentelyyn. Ihmisten jakaessa kokemuksiaan syntyy osaamispääomaa ja se on työpaikkamme vahvuus. Väliasemalla työskennellessäni olen saanut hyödyntää osaamistani sekä vahvistaa taitojani tiedon tuottajana, välittäjänä sekä jalostajana. Työssä tarvitaan luovuutta, innovatiivisuutta sekä yhteiskehittämisen taitoja.

Kiitos Väliaseman työtiimeille vuosista 2019-2020!

Olemme jakaneet luottamusta, yhteisöllisyyttä ja ammatillista osaamista työssämme. Yhteiset onnistumisen ja jakamisen kokemukset toimivat voimavarana suunnatessamme kohti uusia haasteita. Toivottavasti saan kirjoittaa blogeja myös jatkossa / tulevassakin työpaikassa.

Ulla Pellinen

Lähteet:

TJS Opintokeskuksen materiaalia. Reilun Pelin työkalupakki Toimenkuvien täsmentäminen. https://www.tjs-opintokeskus.fi/sites/default/files/Kehittaminen/toimenkuvien_tasmentaminen.pdf Viitattu 17.11.2020.

Jaakonsaari Katja. Toimenkuvat organisaation kehittämisen välineenä. Liiketalouden, yrittäjyyden ja ravitsemisalan yksikkö. Seinäjoen ammattikorkeakoulu 2011. https://www.theseus.fi/bitstream/handle/10024/25894/Jaakonsaari_Katja.pdf?sequence=1 Viitattu 17.11.2020.

Arthur, D. 2005. Recruiting, interviewing, selecting and orienting new employees.4. painos. [Verkkokirja]. New York: AMACOM Books.   http://libts.seamk.fi:2101//lib/seamkebrary/docDetail.action?docID=10120175&p00=job%20description. Viitattu 17.11.2020.

 

sunnuntai 15. marraskuuta 2020

Inspiraatiota etsimässä


Olen tutustunut työinspiraatioon monesta eri näkökulmasta. Työpaikalla inspiroitumiseen liittyvät yhteisöllisyyden lisäksi työntekijänä yksilölliset ominaisuudet. Tutkin parhaillaan menetelmiä, joiden avulla työstä muodostuu inspiroivaa, tavoitteellista ja tulosta tuotavaa. Inspiraation lähteenä tekstissä on Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun verkkolehti.

Inspiraatiota omasta aktiivisuudesta

Työn tuunaaminen on vapaaehtoista toimintaa, jossa työntekijä tekee muutoksia omaa tapaansa työskennellä, muokkaa työympäristöään ja työyhteisöään. Itse työtä ei tuunaamisella muuteta, vaan työtehtävien ja -ympäristön osia muokataan itselleen mielekkäämpään suuntaan. Näin toimiessaan tuunaaja ottaa itse aktiivisen roolin työn ilon ja inspiraation etsimisessä ja ylläpitämisessä.
 
Väliasemalla olen oppinut aikatauluttamaan työtä ja suuntaamaan työtäni entistä paremmin. Saan inspiraatiota työympäristöstä, kahvitaukokeskusteluista, vaihtuvista työtehtävistä jne. Erilaisissa verkkoympäristöissä jaetaan tietoa ja uusia nökökulmia.

Vie asioita aina käytäntöön

Työtään voi tuunata esimerkiksi pyrkimällä kehittymään työn jossain osa-alueessa, lisäämällä osaamistaan ja etsimällä uusia tapoja käyttää olemassa olevia taitojaan. Voimavaroja voi pyrkiä lisäämään esimerkiksi pyytämällä esimieheltä tai työkavereilta palautetta, neuvoa ja ideoita. Työn asettamiin vaatimuksiin voi vaikuttaa myönteisesti tehtävien mielekkyyttä lisäämällä tai vähentämällä kuormittavuutta.

 
Väliaseman hanketyössä kehittäminen on keskeistä ja yhteistyötä tehdään monipuolisesti. Työn kehittämistä tapahtuu kaikilla ammattialoilla kohdennetusti ja vapaamuotoisesti. Työssäni seuraan hankemaailman julkaisuja sekä some-kanavia. Työ on innovatiivista ja joustavaa.

Työn tuunaamista on myös omien työhön liittyvien asenteiden muokkaaminen. Työssä viihtymisen kannalta hyvin pienilläkin asioilla saadaan paljon aikaiseksi. Esimerkiksi työn merkityksellisyyden pohtiminen antaa uutta intoa työhön. Ystävällisyys sekä muiden auttaminen ja huomioiminen lisäävät omaa ja myös muiden työtyytyväisyyttä.

Työhön liittyviä asennekysymyksiä pohditaan Väliasemalla avoimesti. Olemme panostaneet oman työn ja työpanoksen merkityksellisyyden tunnistamiseen. Työntekijöidemme toimenkuvia on päivitetty ja työpanosten arvoa on pohdittu yhteisesti.

Inspiraation lähteet ovat yksilöllisiä
 

Työn tuunaajan kannattaa poimia itselleen parhaiten sopivat tavat työtehtäviin ja taukoihin. Se mikä toimii toisella, ei välttämättä toimi itselle. Jollakin työntekijällä voi olla tapana mennä lounastauolla ulkoilemaan ja toiselle lounasseura tai sanomalehden lukeminen lounaalla voi olla tärkeää. Merkityksellistä on katsella työn tekemisen tapaansa uudesta vinkkelistä ja säätää ajanköyttöä säännöllisesti.

 
Tutkimukset osoittavat, että työntekijän kehittäessä aktiivisesti omaa työtään motivaatio kasvaa, suoritukset paranevat ja työuupumuksen riski pienenee. Kun työntekijä työn tuunaamisen myötä alkaa tuntea työn imua, se näkyy positiivisesti niin työyhteisössä ja tuottavuutena.

Työn tauotusta suunnitellaan työpäivän pituuden mukaan. Henkilökohtaisesti inspiraatiota lisäävät taukokeskustelut sekä vapamuotoiset palaverit.Tapaa työskennellä, työympäristöä ja työyhteisöä voi muuttaa monin eri tavoin. Tehdään työstämme omaa inspiraatiota, tarpeita ja vahvuuksiamme vastaavaa. 

Työn tuunauksesta voi lukea lisää Työterveyslaitoksen sivustolta ja julkaisuista. Aiheesta on kirjoittanut muun muassa tutkimusprofessori Jari Hakanen.  

https://www.ttl.fi/tyon-tuunaajan-inspiraatiokirja/

Ulla Pellinen
Nokianvs@gmail.com
 
Lähde:
Minna Männikkö 2019. Tuunaa itse työsi. Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun verkkolehti. https://read.xamk.fi/2019/kestava-hyvinvointi/tuunaa-itse-tyosi/

sunnuntai 18. lokakuuta 2020

Miten palaudut työpäivästä?

Työ tuottaa tekijälleen sisältöä ja merkitystä, mutta se myös kuluttaa voimavaroja. Jokainen meistä tarvitsee lepoa ja vapaa-aikaa palautuakseen työstä. Palautumisen keinoja on erilaisia. Vastapainoa työhön tuottavat usein harrastukset sekä rentoutuminen.

Jokainen voi etsiä itselleen sopivia palautumiskeinoja. Urheiluun liittyvät harrastukset ovat hyvää vastapainoa työhön, samaten lukeminen ja vapaamuotoinen luonnossa liikkuminen. Joskus tarvitsemme hikilenkkiä tai kuntosalitreeniä ja joinakin päivinä kävelylenkki riittää hyvin. Uusiin lajeihin tutustuminen voi auttaa sekin. Toiset haluavat suunnitella vapaa-ajan tarkasti ja toiset liikkuvat fiiliksen mukaan. Aina ihminen ei tarvitse tekemistä palautuakseen. Omaa kehoa kannattaa kuunnella.


Väliasemalla olemme keskustelleet erilaisista harrastuksista. Monet pitävät liikuntaa tärkeänä, kuten hyvää seuraa ja kotona rentoutumistakin. Olemme pohtineet erilaisten rentoutumismenetelmien merkitystä ja olemme tutustuneet mindfulnessin menetelmiin työpaikalla yhteisesti.

Riittävä palautuminen tulee esille monipuolisina voimavaroina, vireytenä ja innostuneisuutena työhön. Elimistä kertoo palautumisesta fysiologisella tasolla. Hyväkuntoiset, terveet ja lapset palautuvat nopeammin. Yleiskuntoon kannattaa panostaa.

Työpaikalla voidaan edistää palautumista työn suunnittelulla, työn muotoilulla sekä hyvällä työnjaolla. Väliaseman osalta hyvinvoinnista huolehditaan ja jokaisen työpanosta tarkastellaan voimavarojen suuntaamisen ja kehittämisen näkökulmista. Työpäivän pituus antaa hyvät mahdollisuudet palautumiselle. Palautuminen on helpompaa, jos työ on itselle merkityksellistä ja sisältöä tuottavaa.

Palautuminen vaikuttaa työpanokseen keskeisesti. Joskus hengähtäminen ja työstä irrottautuminen on hyväksi myös kesken työpäivän. Liikkuminen, venyttely sekä erilaiset voimisteluliikkeet vapauttavat energiaa ajatteluun. Hommat hoidetaan omia voimavaroja kuunnellen.

Väliasemalla yksilöllisyyttä työssä arvostetaan ja työtä suunnitellaan osaamista vastaavaksi. Pidämme tärkeinä yhteistyön taitoja sekä työkavereiden huomioimista. Kiitämme toisiamme yhteistyön onnistumisesta ja jaamme kannusteita avoimesti. Hyvät kokemukset lisäävät voimavaroja ja edesauttavat töistä palautumista.

Kirjoitin blogin fiilispohjalta. Hyvää fiilistä on helppo jakaa.

Ulla Pellinen

Nokianvs@gmail.com

maanantai 21. syyskuuta 2020

Suunnitelmista toteutukseen - viestinnässäkin


Toimenkuvaani Väliasemalla liittyy viestinnän suunnittelua, toteuttamista ja seurantaa. Päivitämme viestinnän ja markkinoinnin asioita päivittäin, viikoittain ja aina tarpeen mukaan. Parhaillaan työskentelemme some – kanavien ja viestinnällisen näkyvyyden parissa.

Astu sisään ja tule tutustumaan Väliasemaan!
Olemme listanneet some-viestinnän tavoitteita ja päämääriä yhteisesti. Erityisesti olemme pohtineet, miksi somea tehdään, kenelle ja millaisia viestinnän kanavia eri kohderyhmille suunnatussa viestinnässä käytämme. Viestinnän asioita keskustellaan työyhteisön sisäisesti ja viestinnästä vastaavien työntekijöiden kanssa.

Viestinnän tavoitteiden näkyväksi tekeminen on keskeinen osa työtä. Väliaseman some - viestinnällä  tiedotamme tapahtumista, nostamme esille vapaita työpaikkoja, kerromme osaamisestamme, kasvatamme toimintamme tunnettavuutta sekä rakennamme brändimielikuvaa.

Ensimmäiset omat kontaktini Väliasemaan liittyvät työllistymistäni edeltävään aikaan. Saatuani Rekrytointi  - torilta Väliaseman esitteen, päätin tutustua Väliaseman toimintaan kotisivujen kautta. Sen jälkeen sovin toimintaan tutustumisesta ja osaamiseni esittelystä konkreettisesti. Innostus blogitekstejä kohtaan alkoi syksyn 2019 aikana. Blogini suuntautuvat eri kohderyhmille ja niiden tarkoitus on olla ajankohtaisista asioista kertovia sekä informatiivisia.

Kenelle Väliasema puhuu Somessa?

Käytämme some – viestinnän kanavia sisäiseen ja ulkoiseen viestintään. Ulkoisen viestinnän tärkeimmiksi kohderyhmiksi olemme nimenneet asiakkaat sekä työntekijät. Viestinällä Väliasema tavoittaa lisäksi yhteistyökumppaneita, rahoittajia sekä nokialaisia yleisesti. Tarjoamme kuntalaisille rakennus, kuljetus- ja muutto- ja ompelimopalveluja. Suuntaamme toimintaamme kysynnän ja asiakkaiden tarpeiden mukaan.

Omille työntekijöille järjestämme työyhteisökoulutusta. Sisäisen markkinoinnin koulutuksessa olemme tutustuneet Väliaseman uudistettuihin kotisivuihin konkreettisesti. Koulutuksessa olen kuvannut viestinnän tavoitteita, prosesseja ja tuotoksia. Panostamme tiedon saavutettavuuteen, ajankohtaisuuteen sekä kiinnostavuuteen monipuolisesti. Tarkoituksena on pohtia, millaisia asioita on jäänyt mieleen viestinnästä. Lisäksi olemme keskustelleet siitä mitä olemme Väliasemajakson aikana oppineet ja millaisia asioita haluaisimme oppia.

Uuden oppiminen on keskeinen osa some-viestintää. Parhaillaan päivitämme toimenkuvia osana viestinnän kehittämistyötä. Kaikilla ammattialoilla ja kaikessa viestinnässä tarvitsemme tiimi- ja yhteistyötaitoja, työn aikatauluttamisen taitoja, työn ohjaamisen taitoja jne.

Väliaseman visiona on olla entistä houkuttelevampi välityöpaikka ja palvelujen tarjoaja. Monipuolisella viestinnällä paikallisten ihmisten kiinnostusta toimintaamme kohtaan saadaan lisättyä ja työpaikkamme löytyvät nykyistä helpommin. Kasvua ja oppimista tapahtuu vain tekemällä.

Ulla Pellinen
Nokianvs@gmail.com